E tmer shme! Përd hunoi të miturën dhe e kër cënonte se do t’i vri ste familjen, nëna e 12-vjeçares: Nëse autori lirohet nga bur gu do ta var ros vetë


Detajet e zbuluara rreth ngjarjes së ndodhur në Greqi për abu zimin e të miturës nga një 53-vjeçar.

Mediat greke shkruajnë se 12-vjeçarja është kër cënuar vazhdimisht

se nëse do të fliste për dhu nën do t’i vr iste familjen, vëllezërit dhe motrat e saj.

Nëna e të miturës ka folur për mediat greke, ndërsa e revoltuar dhe plot dhi mbje ka deklaruar se nëse 53-vjeçari lirohet ajo do ta vr asë.

“Do ta vra s. Nëse ndodh diçka dhe ky njeri del i lirë, sepse ka njerëz që e mbrojnë, do ta var ros vetë”, ka thënë ajo.

53-vjeçari i kërkonte të miturës çdo ditë video dhe foto me përm bajtje sek suale të cilat më pas i kana lizonte në internet për të “pesh kuar” klientët.

Vajza në dekl aratën e saj thotë se është përdh unuar nga të paktën dhje të burra.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *