Djemtë dhe burrat po rrez ikojnë planetin, studimi më i fundit do tiu sho kojë


Hulumtimet zbulojnë marrëdhënien shka tërr uese të burrave me makinën e tyre dhe paso jat për mjedisin. Sa i përket grave, ata janë më të gatshme të adoptojnë mënyra alternative të transportit. Marrëdhënia e burrave me makinën është e njohur por ajo që nuk duhet janë pas ojat në mjedis.

Një studim i ri i kryer nga Agjensia Suedeze e Inovacionit ka hedhur dritë mbi pa sojat e kësaj var ësie të meshkujve, duke vënë në pah ndër të tjera përshtatshmërinë që dallon gjininë femërore, e cila në praktikë është dukshëm më e hapur për të adoptuar forma të reja transporti, më miqësore me mjedisin.

Studimi zbuloi se ndërsa gratë dhe burrat bëjnë pothuajse të njëjtin numër udhëtimesh në ditë, burrat udhëtojnë në distanca më të gjata dhe priren të preferojnë makinat e tyre. Gratë përfshijnë më shumë ndalesa në udhëtimet e tyre – për të balancuar përgjegjësitë familjare, punën dhe sociale.

Gratë kanë më shumë gjasa të zgjedhin forma alternative të transportit në vend të makinës së tyre, edhe nëse ajo është e disponueshme. Nëse burrat do të kishin të njëjtat zakone si gratë, përfundoi studimi, emetimet në Suedi nga transporti i pasagjerëve do të reduktoheshin me pothuajse 20%.

I ngjashëm është përfundimi i hulumtimit të kryer në të kaluarën nga Bashkimi Evropian, duke arritur në përfundimin se gratë kanë më shumë gjasa të zgjedhin ecjen në këmbë ose transportin publik sesa burrat.”Burrat dhe gratë udhëtojnë në mënyra të ndryshme – dhe kjo është e vërtetë në të gjithë Evropën,” tha Linda Gustafsson.

“Burrat drejtojnë makina në një masë më të madhe, ndërsa gratë përdorin transportin publik ose biçikletën ose ecin”. Konkluzioni i mësipërm në lidhje me zakonet e transportit të dy gjinive, ka bërë që disa qytete evropiane të përshtatin fushatat e tyre për përdorimin e mjeteve alternative dhe brak tisjen e makinës.

Shembulli i Brukselit është tipik, ku përpjekja për të promovuar përdorimin e biçikletave i drejtohet qartë audiencës mashkullore.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *